Usługi BHP

Usługi BHP – pełnienie obowiązków służby BHP

usługi

Ryzyko zawodowe, według Polskiej Normy PN-N-18002, to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy. Ocena ryzyka zawodowego jest dokładnym sprawdzeniem i oceną, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Oceny ryzyka dokonuje się w celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i chorób zawodowych. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe negatywnie wpływają bowiem na organizację m.in. poprzez zmniejszanie wydajności pracy i produkcji,  czy też zwiększone składki ubezpieczeniowe.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska w Państwa zakładzie pracy.

Przeprowadzenie oceny stanu bezpieczeństwa na stanowisku pracy wynika między innymi z:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw z dnia 29 września 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst jednolity)
  § 39.1. Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności przez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy oraz stosowania koniecznych środków profilaktycznych, a także informowania i szkolenia pracowników.
  § 39a.1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.
 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r KODEKS PRACY
  ROZDZIAŁ 6
  Art. 226.
  Pracodawca:
  1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

usługi bhp
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony będący pracownikiem, następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który powinien niezwłocznie przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia czy wypadek pozostaje w związku z pracą.

Zespół powypadkowy po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy. U pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bhp wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy.

Znyk&Wydra BHP Doradztwo i Szkolenia oferuje przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji związanej z danym wypadkiem przy pracy, zrównanym z wypadkiem przy pracy oraz wypadkiem w drodze do/z pracy do/z domu.

Konieczność przeprowadzania dochodzenia powypadkowego i stworzenia dokumentacji wynika między innymi z:

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
  z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. Dziennik Ustaw z dnia 4 września 1998 r. Nr 115,poz. 744
  § 3.Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.
  § 4.1. U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego, zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy.
  4. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego, zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY
  ROZDZIAŁ 7
  Art. 234.
  § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

bhp

Oferujemy Państwu pełnienie obowiązków służby BHP oraz doradztwo w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa. Ponadto oferujemy przeprowadzenie audytów pod kątem bhp dla każdego stanowiska.

Konieczność stworzenia służby bhp w zakładzie pracy wynika między innymi z:

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
  z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  § 1.1. Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.
  2. Liczbę pracowników służby bhp ustala, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.
  3. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  4. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.
 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY
  ROZDZIAŁ 10
  Art. 237 11.
  § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby,
  jeżeli:
  1) zatrudnia do 10 pracowników albo
  2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  § 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

przepisy bhp

Oferujemy Państwu wykonanie instrukcji stanowiskowych dla każdego stanowiska czy maszyny.

Konieczność stworzenia instrukcji bhp w zakładzie pracy wynika między innymi z:

 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY
  ROZDZIAŁ 10
  Art. 237 4.
  § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
  § 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
  Potwierdzenie znajomości przepisów bhp
  § 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw z dnia 29 września 2003 r. Nr 169, poz. 1650
  § 41.1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
  1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  4) udzielania pierwszej pomocy.
  2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

pomiary

Oferujemy Państwu przeprowadzenie badań skuteczności ochrony przed skutkami dotyku pośredniego.

Konieczność zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym wynika między innymi z:

 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY
  § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
  1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Dziennik Ustaw z dnia 29 września 2003 r. Nr 169, poz. 1650
  § 10.2. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.
 • USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  Art. 62.2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

usługi instruktarzowe

Wykonujemy oraz aktualizujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Usługa realizowana jest często wraz ze szkoleniami oraz audytami z zakresu ppoż.

Sprawdź naszą ofertę na szkolenia ppoż, bhp i inne >>>

 

usługi bhp

Od 2007 nasza firma wykonuje zadania koordynacji bhp na budowach. Rozpoczęliśmy wykonywanie zadań od zabezpieczenia budowy węzła autostradowego A1 z A4 oraz budowy stadionu we Wrocławiu na Euro 2012. Zadania te wykonywane były na zlecenie firmy J&P AVAX.

Z roku na rok realizowaliśmy coraz większą ilość zadań koordynatora bhp. Współpracowaliśmy przy takich obiektach jak: budowa stadionu miejskiego w Gliwicach, budowa stadionu w Zabrzu; budowa centrum handlowego EC w Gliwicach, budowa hangaru technicznego w Pyrzowicach – zadanie te wykonywane były na zlecenie Polimex Mostostal. Koordynowaliśmy w zakresie bhp także budowę obiektów mieszkalnych w Katowicach oraz w Zakopanym dla Eiffage Polska; budowę przetwórni złomu na Hucie Katowice oraz budynków mieszkalnych w Krakowie dla CFE Polska.

Dzięki doświadczeniu zdobytym na wyżej wymienionych obiektach, jesteśmy w stanie zapewnić usługi koordynacji bhp na najwyższym poziomie, w bardzo atrakcyjnych cenach.