Oferujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych. Szkolenia dla operatorów podestów przeprowadzane są w formie teoretycznych wykładów i ćwiczeń praktycznych. Szkolenia odbywają się w naszej siedzibie lub siedzibie Uczestników (dla zorganizowanych grup). Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, a szkolenie kończy się teoretycznym  i praktycznych egzaminem. Po ukończeniu nasze go szkolenia, Uczestnicy uzyskują uprawnienia operatora podestów ruchomych przejezdnym honorowane przez wszystkie państwowe organy nadzorcze.

Konieczność przeprowadzania szkoleń wynika między innymi z:

 • USTAWA o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1321),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 849),
 • Warunki techniczne dozoru technicznego DT-DE-90/WO. Dźwignice i przenośniki.

Od wielu lat świadczymy usługi w zakresie szkoleń na sygnalistów, hakowych. Szkolenia dla hakowych to teoretyczne wykłady prowadzone w naszej sali konferencyjnej w Gliwicach przy ulicy Chorzowskiej 20 oraz zajęcia  praktyczne, które prowadzimy w różnych miejscach i przy użyciu sprzętu przystosowanych do celów szkoleniowych. Każdy Uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, a szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia, Uczestnicy uzyskują uprawnienia hakowego uznawane przez wszystkie państwowe organy nadzorcze.

 

Przypominamy, że konieczność przeprowadzania szkoleń wynika między innymi z:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dziennik Ustaw z dnia 29 września 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst jednolity)ZMIANY:- Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330,- Dz. U. z 2008 r. Nr 108, poz. 690.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń wstępnych oraz okresowych z zakresu BHP dla każdej grupy pracowniczej. Nasze szkolenia dostosowane są zawsze do profilu zakładu pracy Uczestników. To co wyróżnia nasze szkolenia spośród typowych szkoleń bhp to metodyka szkoleniowa – przepisy i normy prawne ilustrowane są praktycznymi przykładami, a złożona problematyka higieny i bezpieczeństwa pracy prezentowana jest w przyjazny i jak najbardziej przejrzysty sposób.  Znani jesteśmy z  tego, że nasze szkolenia bhp nie są traktowane jak formalny, często żmudny przymus. Z uwagi na łatwą do przyswojenia metodykę szkoleniową, opartą o praktykę i często humorystyczne przykłady,  a także nowoczesne techniki audio-wizualne, nasze szkolenia bhp realnie podnoszą wiedzę pracowników z zakresu ich bezpieczeństwa. Dla pracodawców nie bez znaczenia są również ceny naszych szkoleń – jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia bhp w konkurencyjnych cenach,  a stałym Klientom oferujemy dodatkowo wysokie rabaty.

 

 

Ważne! Konieczność przeprowadzania szkoleń wynika między innymi z:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860
  § 2.1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
  Szkolenie wstępne – forma i zakres
  § 6.Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
  § 9.1. Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  Szkolenie okresowe
  § 14.1. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY
  ROZDZIAŁ 8
  § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
  Pracodawca – szkolenie bhp
  § 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
  § 3. Szkolenia, o których mowa w § 2 odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
 

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest nie tylko wymogiem prawnym ale także życiową koniecznością dla każdego zakładu pracy. Odpowiednio przeszkolony personel oraz niezbędny sprzęt przeciwpożarowy to gwarancja bezpieczeństwa personelu każdego przedsiębiorstwa. Dla każdego pracodawcy równie ważna jest pewność, iż rozwiązania w jego zakładzie są zgodne z aktualnymi wymaganiami ppoż.

Właśnie ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz często zmieniające się przepisy ppoż warto zaufać partnerowi, który na bieżąco śledzi zmiany w tym obszarze.  Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzanie audytów z zakresu ppoż i kontroli przepisów ppoż w Państwa zakładzie pracy.

Konieczność zapewnienia ochrony PPOŻ w zakładzie pracy wynika między innymi z:

 • USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dziennik Ustaw z dnia 12 września 2002 r. Nr 147, poz. 1229.
  Art. 4.1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
  1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
  2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
  1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
  2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
  2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – inżyniera pożarnictwa.

Posiadanie w zakładzie pracy kompetencji w zakresie pierwszej pomocy na wypadek różnych wypadków to obecnie nie tylko wymóg kodeksu pracy ale potrzeba społeczna. Styl życia i pracy, wypadki komunikacyjne czy choroby cywilizacyjne powodują, że umiejętność niesienia pierwszej pomocy może być przydatna w każdej chwili. To czy potrafimy i nie boimy się uratować komuś życie zależy od tego czy i jak zostaliśmy do tego wyszkoleni.  Ponieważ każdy z nas może potrzebować czyjeś pomocy, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dotyczą każdej jednostki organizacyjne zakładu pracy.

 
Znyk&Wydra BHP Doradztwo i Szkolenia od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządowych i instytucjach publicznych. Nasze szkolenia pierwszej pomocy podzielone są na część teoretyczną – pokaz audio-wizualny oraz zajęcia praktyczne, podczas których Uczestnicy ćwiczą miedzy innymi czynności RKO przy pomocy profesjonalnych fantomów i defibrylatorów. Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
 

Konieczność zapewnienia pierwszej pomocy w zakładzie pracy wynika między innymi z:

 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY
  Art. 224.§ 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.
  § 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pracodawca jest obowiązany zapewnić:
  1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone,
  2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.
  Art. 233.Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  Art. 234.§ 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
  Art. 237 11a. 3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Prawna konieczność zapewnienia pierwszej pomocy to nie wszystko. Każdy z nas może potrzebować pomocy w tym zakresie. Warto zatem przeszkolić siebie i wszystkich pracowników, bo kompetencje w tym obszarze decydują o naszym życiu lub zdrowiu.

,


Prowadzimy także szkolenia UDT dla operatorów wózków widłowych:

 • I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, tj.z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem,
 • II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Szkolenia  na operatorów wózków widłowych realizujemy w naszej siedzibie lub miejscu wskazanym przez zamawiającego. Nasze szkolenia mogą być prowadzone w dwóch różnych trybach:

 • kurs na podstawie programu opracowanego przez UDT, z egzaminem wewnętrznym. Po kursie Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, które uprawnia go do otrzymania od pracodawcy imiennego zezwolenia do obsługi wózka widłowego. Uprawnienie to jest ważne tylko u jednego pracodawcy, który wydał imienne zezwolenie.
 • kurs na podstawie programu zatwierdzonego przez UDT, Ukończywszy ten tryb kursu, Uczestnik musi zdać egzamin przed organami UDT i wtedy utrzymuje zaświadczenia kwalifikacyjne UDT. Uprawnienie to ważne jest w każdym zakładzie pracy na terenie Polski.

 

Cena kursu 500 zł netto.
Cena egzaminu UDT 152 zł netto

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP otwarte

Zgłoś się

Szkolenia w formie e-learningu

Zgłoś się

Dostęp do platformy
e-learningowej

Przejdź